Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"новейшая история"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
    Ефимов Г.
    Першиц А.И.
Номын сангийн байршил
    Эрдэм шинжилгээний фонд
    НУУТ
Материалын төрөл
    Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 96 бичлэг олдлоо.
|
Хозяйство и общественно-политический строй северной Аравии в XIX-первой трети XX в

Зохиогч: Першиц А.И.


Хэвлэлийн газар: Орос Академии наук СССР 1961
Шифр: 63.3(0)/П-26.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Историография новой и новейшей истории стран европы и америки


Хэвлэлийн газар: М Изд-во Московского Университета 1968
Шифр: 63.3 И-90.
Номын сан:
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Историография новой и новейшей истории стран европы и америки


Хэвлэлийн газар: Орос Издательство Московского университета 1977
Шифр: 63.3(0)3/И-90.
Номын сан:
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Очерки по новой и новейшей истории Китая

Зохиогч: Ефимов Г.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1951
Шифр: 63.3(5)/Е-91.
Номын сан:
НУУТ (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Новая история


Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1951
Шифр: 63.3(0)5/Н-72.
Номын сан:
НУУТ (1).Новая история


Хэвлэлийн газар: Орос Издательство социально-экономической литературы 1960
Шифр: 63.3(0)6/Н-76.
Номын сан:
НУУТ (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Новая история. 1640-1789


Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1953
Шифр: 63.3(0)5/Н-72.
Номын сан:
НУУТ (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Новая история 1871-1917


Хэвлэлийн газар: Орос Просвещение 1984
Шифр: 63.3(0)5/Н-72.
Номын сан:
НУУТ (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Новая история


Хэвлэлийн газар: Орос 1978
Шифр: 63.3(0)5/М-72.
Номын сан:
НУУТ (2).Новая и новейшая история

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Орос Татарское книжное издательство 1984
Шифр: 63.3(0)5/К-72.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Новая история. Первый период

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Орос Высшая школа 1983
Шифр: 63.3(0)5/Н-76.
Номын сан:
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Новейшая история 1918-1939гг


Хэвлэлийн газар: Орос Татарское книжное издательство 1974
Шифр: 63.3(0)61/Н-72.
Номын сан:
НУУТ (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хрестоматия по новейшей истории. 1945-1961


Хэвлэлийн газар: Орос Издательство социально-экономической литературы 1961
Шифр: 63.3(0)6/Х-91.
Номын сан:
НУУТ (1).Новейшая история 1939-1975гг. Курс лекций


Хэвлэлийн газар: Орос Высшая школа 1977
Шифр: 63.3(0)6/Н-72.
Номын сан:
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Новейшая история 1939-1973гг


Хэвлэлийн газар: Орос Высшая школа 1975
Шифр: 63.3(0)6/Н-72.
Номын сан:
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка 1939-1975


Хэвлэлийн газар: Орос Просвещение 1978
Шифр: 63.3(0)6/Н-27.
Номын сан:
НУУТ (1).Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка. 1945-1966


Хэвлэлийн газар: Орос Просвещение 1968
Шифр: 63.3(0)6/Н-72.
Номын сан:
НУУТ (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка: 1917-1945


Хэвлэлийн газар: Орос Просвещение 1967
Шифр: 63.3(0)6/Н-72.
Номын сан:
НУУТ (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Новейшая история стран западной Европы и Америки 1939-1945


Хэвлэлийн газар: Орос Мысль 1966
Шифр: 63.3(0)6/Н-76.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Новейшая история стран западной Европы и Америки 1918-1939


Хэвлэлийн газар: Орос Издательство социально-экономической литературы 1959
Шифр: 63.3(0)6/Н-76.
Номын сан:
НУУТ (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).