Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"учебник"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Балдин Л.В
  Грибанич В.М
  Литвиненко Л.Т
  Маркова О.М
  Остроумов С. С.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хууль зүйн Сургууль
  НУУТ
  Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 8822 бичлэг олдлоо.
|
Определитель низших растений

Зохиогч: Киселев И.А; Зинова А.Д; Курсанов Л.И.

Цувралын зохиогч: Водоросли Т.2
Гаралтын мэдээ М Советская наука 1953
Шифр: 28.591 К-44.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Биохимия

Зохиогч: Фердман Д. Л.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ М Высшая школа 1962

Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Антропология

Зохиогч: Рогинский.Я.Я; Левин.М.Г.


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1978
Шифр: 28.7/Р-14.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Биологическая химия

Зохиогч: Савицкий И.В.


Гаралтын мэдээ Орос Изд-во Объединения Вища школа 1982
Шифр: 28.072я73/С-13.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Общая биология

Зохиогч: Маховко В. В; Макаров П. В.

Дахин хэвлэлт: 2-е издss
Гаралтын мэдээ М Медгиз 1956
Шифр: 28.0 М-36.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Гистология

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Медицина 1972
Шифр: 28.86/Г-51.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Краткий курс региональной геологии СССР

Зохиогч: Короновский.Н.В.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Московского университета 1984
Шифр: 26.3(2)/К-68.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Фитоценология

Зохиогч: Работнов Т.А.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Крон-Пресс 1983
Шифр: 28.58/Ф-48.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Химия нуклеиновых кислот и их компонентов

Зохиогч: Шабарова.З.А; Богданов.А.А.


Гаралтын мэдээ Орос Химия 1978
Шифр: 28.07/Ш-12.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Биохимия растений

Зохиогч: Кретович В.Л.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1980
Шифр: 28.57/К-80.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (18),
Эрдэм шинжилгээний фонд (6).Систематика выших растений

Зохиогч: Шостаковский.С.А.


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1971
Шифр: 28.529/Ш-79.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Зоологические экскурсии на белом море

Зохиогч: Наумов.А.Д; Оленев.А.В.


Гаралтын мэдээ Орос Ленинградского университета 1981
Шифр: 28.6л8/Н-34.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Руководсвтво по общей и сравнительной эмбриологии

Зохиогч: Иванов П.П.


Гаралтын мэдээ Орос Учпедгиз 1945
Шифр: 28.03/И-20.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ботаника: Анатомия и морфология растений


Гаралтын мэдээ Орос Просвещение 1978
Шифр: 28.5/Б-86.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (25),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Ботаника: Анатомия и морфология растений


Гаралтын мэдээ Орос Просвещение 1978
Шифр: 28.5/Б-86.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Определитель растений Кавказа

Зохиогч: Гроссгейм А.А.


Гаралтын мэдээ Орос Советская наука 1949
Шифр: 28.58/Г-88.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Курс высшей геодезии

Зохиогч: Закатов П.С.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Геодезиздат 1953
Шифр: 26.11/З-18.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (6).Основы построения опорных геодезических сетей

Зохиогч: Рабинович Б.Н.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Геодезиздат 1954
Шифр: 26.1/Р-12.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Математическая картография

Зохиогч: Граур А.В.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Ленинградского университета 1956
Шифр: 26.1/Г-77.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Флора средней полосы европейской части СССР

Зохиогч: Маевский П.Ф.

Дахин хэвлэлт: 9ss
Гаралтын мэдээ Орос Колос 1964
Шифр: 28.58/М-13.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).