Лхамсүрэн Ц., Намжилдорж С

Дээд математикийн дасгал бодлого Ред. С.Тогмид - 2 дахь хэвл - УБ Урлах эрдэм 2001 - 199

ЭШФ Б 13607-13609, БУУТ 23696-23711; ГНОФ 2857-2860, 5218-5225, БС 4775-4776, 6331-6333, 14941-14943, 17401-17405

Энэ бүтээлийг их, дээд сургууль коллежид заадаг Математик-1, Математик-2 хичээлүүдийн сургалтын стандартад нийцүүлэн зохиож, сургалтад нэвтрүүлсэн байна. Номд аналитик геометр, шугаман алгебр, нэг ба олон хувьсагчтай функцийн математик анализ, цувааны онол, ердийн дифференциал тэгшитгэл болон шугаман программчлал, магадлалын онолыг хамарсан бөгөөд хавсралд зарим чухал муруйнуудын тэгшитгэл, графикийг багтаажээ.


Монгол хэл дээр,

Хавтгай дээрх аналитик геометр Дифференциал ба интеграл тоолол Шугаман программчлалын бодлого