Жудаг С

Сургалт хүмүүжлийн ажлын удирдлагыг боловсронгуй болгох асуудалд Ред. Ш.Сүхээ - УБ АБЯХ 1978 - 195

ЭШФ Т 4584, 4585, 9363


Монгол хэл дээр,

боловсрол судлал сурган хүмүүжүүлэх зүй сургалт хүмүүжлийн ажил заах арга зүй