Цоохүү Х

Квантын механик - УБ Үсэг 2012 - 321

ЭШФ Т 15561-15565; БУУТ 21273-21282, 27121-27140; ГНОФ 5461-5470

Энэ номд квант физикийн үндсэн ухагдахуун, математик аппарат, Шредингерийн тэгшитгэлийг бодох аргууд, дүрслэлийн онол, моментын онол, квант шилжилтийн онол, мөргөлдөөний онол, дахин квантлалын арга зэргийг аль болох хялбар, дөхөм, логик дэс дараалалтай, утгын холбоотой тайлбарлахыг зэрэгцээ, орон-бодисын харилцан үйлчлэл, ижил бөөмөөс тогтох систем, нягтын матриц, релятив квант механикийн үндэс, квант механикийн нэмэлт зэрэг асуудлуудыг боловсруулсан байна.


Монгол хэл дээр,

978-99962-958-1-2

физик квант физик квант механик сурах бичиг