Лянхуа Д

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт ярилцлагын 400 асуулт Ред. Д.Туул Эх бэлт. Ц.Түвшинжаргал - УБ Хүслийн өнгө 2008 - 99

ЭШФ Б 19443-19447, БС 33338-33342


Монгол хэл дээр,

978-99929-3-051-9

эдийн засаг хөдөлмөрийн нөөц хүний нөөц ярилцлага асуулт хариулт гарын авлага