Эрдэм шинжилгээний бичиг МКС-ийн 55 жилд Эмхт. Г.Лхагва - УБ МУҮИС-ийн хэвлэх 1997 - 55

ЭШФ Б 12937-12940, ЛавФ 348


Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг математик аналитик геометр