Дэнсмаа М

Дээд математик Ред. Ц.Далайжамц - УБ Улаанбаатар коллеж 1998 - 248

ЭШФ Б 10828,11589, 11623, 11624; БУУТ 10196-10198, 10974-10980, 11038-11040, 11469-11472, 11628-11632, 12509, 12510, 12604, 13209-13212, 13300


Монгол хэл дээр,

аналитик геометрийн элемент шугаман алгебр шугаман тэгшитгэлийн систем математик анализ