Тунгалаг Л

Математик Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг Ред. С.Будням, Ц.Цогзолмаа - УБ Линограф 2018 - 323

Цахим ном 25

Уг сурах бичиг нь "Шугаман алгебр", "Аналитик геометр", "Дифференциал тоолол", "Интеграл тоолол", "Дифференциал тэгшитгэл", "Цуваанууд", "Олон хувьсагчтай функцийн дифференциал, интеграл тоолол" зэрэг математикийн үндсэн хичээлүүдийн хөтөлбөртэй уялдуулан бичигдсэн байна.

Монгол хэл дээр,


Монгол хэл дээр,

978-99978-2-666-4

математик аналитик геометр математик анализ сурах бичиг

510