Текст томруулах:    
Биологийн төрөл зүйлийн тухай конвенцийг хэрэгжүүлэх үндэсний гурав дахь тайлан Хян. М.Бадарч, Ц.Шийрэвдамба Эмхт. Б.Эрдэнэ-очир - УБ 2007 - 180

ЭШФ Т 21155

Энэхүү гурав дахь тайланд олон улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө Монгол улс хүлээсэн үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа, ямар бэрхшээл хүндрэл тохиолдож буй талаар мэдээллийг уншигч олноо хүргэхийн хамт цаашид биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах, зохистой ашиглах чиглэлээр шийдвэрлэвэл зохих тулгамдсан зорилт арга хэмжээг тодорхой зааж өгсөн. Энэ нь байгаль орчны болон бусад салбарын шийдвэр гаргагчид, төрийн болон төрийн бус байгууллага, оюутан судлаачид үйл ажиллагаандаа ашиглах чухал мэдээлэл болно гэдэгт итгэлтэй байна.


Монгол хэл дээр,

экологи байгаль хамгаалал байгаль орчин