Тунгалаг Л

Математик-2 Ред. С.Будням - УБ Линограф 2016 - 402

ЭШФ Б 28081-28082, БУУТ 30747-30749, 30971-30973, Цахим 21, ГНОФ 11012-11018

Энэхүү сурах бичгийг математикийн курсуудын материал, өөрийн болон бусад орны эрдэмтдийн бичсэн сурах бичиг, гарын авлага, холбогдох материалыг ашиглан МУИС-д баримталж байгаа сургалтын стандарт, хөтөлбөрийн дагуу бэлтгэжээ. Уг номыг шугаман алгебр, аналитик геометр, дифференциал тоолол, интеграл тоолол, дифференциал тэгшитгэл, олон хувьсагч бүхий функц зэрэг математикийн үндсэн хичээлүүдийн хөтөлбөртэй уялдуулан бичсэн байна. Мөн тухайн бүлэг сэдэвтэй холбоотой мэдлэгийг онолоор бататган, бие дааж бодох бодлогыг бодож тайлбарласан ба нэр томъёоны тайлбар, ном зүй, хавсралт зэргийг багтааж математик, инженерийн математик хичээлийг судалж буй оюутнуудад зориулжээ.


Монгол хэл дээр,

978-99962-932-8-3

математик сурах бичиг аналитик геометр, функц интеграл аналитик геометр бодлого дасгал