Математик Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг - УБ МУИС пресс 2015 - 171

ЭШФ Т 17680-17682, БУУТ 22816-22822, 31078-31082, ГНОФ 3841-3850, 11504-11518

Энэхүү сурах бичиг нь их, дээд сургуулийн нийгэм, хүмүүнлэг, хууль зүйн чиглэлээр сурч буй оюутнуудад зориулсан математикийн хичээлийн гарын авлага юм. Математикийн мэргэжлийн бус оюутнуудад зориулагдсан энэ сурах бичигт шугаман алгебр, аналитик геометр, функц мөн функцийн дифференциал болон интеграл тооллын тухай орсон бөгөөд оюутан суралцагч нарт даган хийх жишээ, дасгалаар баяжуулж өгчээ. Мөн түүнчлэн математикийн шинжлэх ухаан амьдрал болон бусад шинжлэх ухаанд хэрхэн хэрэглэгдэж болох талаар зарим хялбар жишээнүүдийг түүвэрлэн оруулжээ.


Монгол хэл дээр,

978-99973-42-50-8

математик сурах бичиг функц интеграл аналитик геометр