Баатар У., Батцэнгэл Б

Физик-химийн лабораторийн ажлын удирдамж - УБ 2000

ЭШФ Б 14967-14971, 14037-14081


Монгол хэл дээр,

физик хими лабораторын ажил лабораторын ажлын удирдамж гарын авлага