Инженерийн математик 1 Ред. Ж. Баасандорж, А.В. Лощенко - 2 дахь хэвл - УБ ТИС 1999 - 812

ЭШФ Т 12210, БУУТ 13208, 16269-16270, 17236-17237, 17566-17585, 15372, 15444, БС 1292-1294, 3339


Монгол хэл дээр,

математик сурах бичиг инженерийн математик аналитик геометр шугаман алгебр интеграл дифференциал тэгшитгэл