Котлер Ф

Маркетингийн үндэс Б.4 Ред. Н.Бүрэн, Р.Халтар, Б.Болд - УБ Эрдэм пүүс 1991 - 144

ЭШФ Б 8183-8184, НХУУТ 3158-3192, 19489-19491, 21949, БС 18637-18646


Монгол хэл дээр,

эдийн засаг маркетинг маркетингийн үндэс барааны хөдөлгөөн бодлого төлөвлөлт олон улсын маркетинг