Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
    Булган Д.
Номын сангийн байршил
    Цахим номын сан
    Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
    Цахим магистрын ажил
    Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 2 бичлэг олдлоо.
|
Арилжааны эрх зүйд хамаарах /Commercial law/ Монгол улсын эрх зүйн зохицуулалт, харьцуулсан судалгаа: Магистрын ажил

Зохиогч: Булган Д.


Гаралтын мэдээ УБ., 2017.-
Шифр: 67.404 Б-728.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Арилжааны эрх зүйд хамаарах /Commercial law/ Монгол улсын эрх зүйн зохицуулалт, харьцуулсан судалгаа: Магистрын ажил

Зохиогч: Булган Д.


Гаралтын мэдээ УБ., 2017.-
Шифр: 67.404 Б-728.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).