Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"учебник"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Балдин Л.В
  Грибанич В.М
  Литвиненко Л.Т
  Маркова О.М
  Остроумов С. С.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хууль зүйн Сургууль
  НУУТ
  Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 8815 бичлэг олдлоо.
|
Вопросы физики низкотемпературной плазмы


Гаралтын мэдээ Орос Изд-во Наука и техника 1970
Шифр: 22.333/В-74.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Радио технические цепи и сигналы: Учеб.для вузов по спец.Радиотехника

Зохиогч: Баскаков С.И.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1988
Шифр: 32.841я73/Б-27.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Физика

Зохиогч: Арцыбышев А.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Гаралтын мэдээ Орос Медицинской литературы 1950
Шифр: 22.3/А-88.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Нейтронная физика

Зохиогч: Бекурц К; Виртц К.


Гаралтын мэдээ Орос Атомиздат 1968
Шифр: 22.386/Б-42.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Основы общей психологии

Зохиогч: Рубинштейн С Л.


Гаралтын мэдээ Орос Учпедгиз 1940
Шифр: 88/Р-82.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Начертательная геометрия

Зохиогч: Кузнецов Н.С.


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1969
Шифр: 22.151.3/К-89.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (6).Начертательная геометрия

Зохиогч: Фролов С.А.


Гаралтын мэдээ Орос Машиностроение 1978
Шифр: 22.151.3/Ф-91.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Начертательная геометрия

Зохиогч: Климухин А.Г.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Стройиздат 1978
Шифр: 22.151.3/К-49.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Русский язык для иностранных студентов

Зохиогч: Костомаров В.Г; Пловникова В.И; Шведова Л.Н.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Гаралтын мэдээ Орос Русский язык 1982
Шифр: 81.2Р-96/К-72.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Русский язык для иностранных студентов

Зохиогч: Костомаров В.Г; Половникова В.И; Шведова Л.Н.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Русский язык 1977
Шифр: 81.2Р-96/К-72.
Номын сан:
НУУТ (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Лекции о приближенных вычислениях

Зохиогч: Крылов А.Н.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Гаралтын мэдээ Орос Гос изд-во технико-теоретической литературы 1950
Шифр: 22.19/К-85.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Землеустроительное проектирование

Дахин хэвлэлт: 4ss
Гаралтын мэдээ Орос Издательство Сельскохозяйственной литературы,журналов и плакатов. 1962
Шифр: 65.9(2)32-5/З-52.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Лекции о приближенных вычислениях

Зохиогч: Крылов А.Н.

Дахин хэвлэлт: 6ss
Гаралтын мэдээ Орос Гос изд-во технико-теоретической литературы 1954
Шифр: 22.19/К-85.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Курс физики

Зохиогч: Ливенцев Н.М.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1963
Шифр: 22.3/Л-35.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бухгалтерский учёт в селсьскохозяйственных предприятиях

Зохиогч: Ващинский.Г.В.


Гаралтын мэдээ Орос Государственное Издательство Сельскохозяйственной литературы 1956
Шифр: 65.052.232/В-23.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Физика

Зохиогч: Арцыбышев С.А.

Дахин хэвлэлт: 6ss
Гаралтын мэдээ Орос Медгиза 1955
Шифр: 22.3/А-88.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Начертательная геометрия

Зохиогч: Бубенников А.В; Громов М.Я.


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1965
Шифр: 22.151.3/Б-50.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Советское уголовное право: часть особенная


Гаралтын мэдээ Орос Издательство Сельскохозяйственной литературы,журналов и плакатов. 1964
Шифр: 67.99(2)8/ С-56.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Сборник задач по начертательной геометрии с решениями типовых задач

Зохиогч: Арустамов Х.А.

Дахин хэвлэлт: 6ss
Гаралтын мэдээ Орос Гос научно техническое изд-во машиностроительной литературы 1963
Шифр: 22.151.3/А-86.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Сборник задач по начертательной геометрии с решениями типовых задач

Зохиогч: Арустамов Х.А.

Дахин хэвлэлт: 8ss
Гаралтын мэдээ Орос Изд-воМашиностроение. 1971
Шифр: 22.151.3/А-86.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).