Основы социологии: Курс лекций. Часть 1./ (Бичлэгийн дугаар. 27960)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00946 a2200217 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 60.5
Зохиогчийн гурван тэмдэгт О-72
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 60.5/О-72
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Основы социологии: Курс лекций. Часть 1./
Оролцогчдын тухай мэдээ Редактор Эфендиев А.Г.;
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 2
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэгдсэн он 1994
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 192
510 ## - CITATION/REFERENCES NOTE
Name of source социология как наука
-- история формирования социологического знания
-- человек-социльное
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг социология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг личность
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг общество
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг политика
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг социология как наука
-- история формирования социологического знания
-- человек-социльное