Батнасан Д

График спектр онолыг комбинаторикт хэрэглэх боломж Магистрын ажил Б.Баясгалан - УБ 1999 - 61

ЭШФ Дип 365


Монгол хэл дээр,

магистрын дипломын ажил алгебр шугаман ба олон шугамант алгебр граф