Физикийн тестүүд Эмхт. Л.Энхтөр, Р.Галбадрах - УБ Урлах эрдэм 2002 - 109

ЭШФ Б 14328-14332, БУУТ 13313-13327, 23364, 29541-29545; ГНОФ 2741-2750


Монгол хэл дээр,

Физик тест физикийн тест сорил элсэгчдэд зориулсан тест