Эрдэм шинжилгээний бүтээл №19 Ред. Д.Нямаа - УБ ШУАХ 1985 - 228

ЭШФ Т 9024-9025; БУУТ 8722-8724


Монгол хэл дээр,

эрдэм шинжилгээний бичиг математик физик геофизик астрономи техник