Текст томруулах:    
Сандагсүрэн С.

ЕБС-ийн багшийн сурган хүмүүжүүлэх ажлаа төлөвлөх чадвар Магистрын ажил Удир. Даваа Ж., Шүүмж. Байгалмаа Ч. - УБ 2012 - 56 хууд.

Дип-4054


Монгол хэл дээр,

боловсрол ерөнхий боловсролын сургууль сурган хүмүүжүүлэх зүй багш диплом