Бямба Ж

Геотектоник Ред. Ч.Минжин - УБ Сэлэнгэ пресс 2003 - 364

ЭШФ Т 11452-11454, 20037, 20038, БУУТ 14581-14592, 27441, 27442, ГНОФ 6547-6556


Монгол хэл дээр,

геологи геотектоник тектоник дэлхий судлал сурах бичиг