Долгорсүрэн Ж

Монголын цагдаагийн байгууллагын захиргааны үйл ажиллагааны онол-практикийн үндсэн асуудал Хян. Б.Чимид - УБ Мөнгөн үсэг 1995 - 223

ХЗС 4676-4728, 7257-7262


Монгол хэл дээр,

хууль эрх зүй цагдаагийн захиргааны үйл ажиллагаа