Дариймаа Г

Дээд математикийн бодлого бодох зөвлөмж 1-р хэсэг Хян. Б.Цэндсүрэн - 3 - УБ ХААИС 2011 - 170

ЭШФ Б 20971-20975; БУУТ 20271


Монгол хэл дээр,

978-99962-873-7-4

математик алгебр матриц шугаман тэгшитгэлийн систем дээд математик бодлого бодлого бодох зөвлөмж аналитик геометр шугаман алгебр хавтгайн аналитик геометр вектор