Эрдэм шинжилгээний бүтээл №17 Ред. Б.Чадраа - УБ ШУАХ 1980 - 202

ЭШФ Т 7911, 7912; БУУТ 8710-8715


Монгол хэл дээр,

эрдэм шинжилгээний бичиг математик физик геофизик астрономи