Хатантөмөр Ц

Өөрийгөө жолоодохын учир 14-18 насны охид хөвгүүдэд зориулав Ред. Д.Ёндон - УБ 1983 - 124

ЭШФ Б 5564-55658, НХУУТ 6126, 6127, 18282, 18385


Монгол хэл дээр,

сурган хүмүүжүүлэх зүй ахуйн соёл харилцааны соёл ярианы соёл