Физикийн курс Цахилгаан динамик, хэлбэлзэх, долгиолох процесс II хэсэг Орч. Д.Ганбаатар, Б.Доржсүрэн - УБ 1996 - 436

ЭШФ Т 10584-10588, БУУТ 4605-4649


Монгол хэл дээр,

физик цахилгаан динамик хэлбэлзэх процесс цахилгаан динамик