Нонна Д

Хүүхдийг сургуульд бэлтгэх зарим асуудал Ред. Ч.Түмэндэлгэр - УБ УХГ 1982 - 84

ЭШФ Б-5551


Монгол хэл дээр,

сурган хүмүүжүүлэх зүй сургуулийн өмнөх насны хүмүүжил хүүхдийг сургуульд бэлтгэх