Ванчигсүрэн Д

Сэтгэл судлал сурган хүмүүжүүлэх зүйн Орос- Монгол нэр томъёоны толь Ред. Чой.Лувсанжав, Б.Бор - УБ АБЯ 1984 - 142

ЭШФ Б 5829-5830, НХУУТ 18551-18555, БС 20141


Монгол хэл дээр,

сэтгэл судлал сурган хүмүүжүүлэх зүй нэр томъёоны толь Орос Монгол толь толь бичиг