Аналитик геометрийн хичээлийн семинарын зөвлөмж - УБ УЦУАУЕГ-ын фото офсет хэвлэл 1983 - 63

ЭШФ Б 3433, 3434, БУУТ 1796-1798, 1801, 1802, 1804, 1806-1808, 1811-1813, 1815, 1820, 1823, 1825-1835, 1837-1839, 1841-1848, 1850, 1852-1854, 1856, 1859-1861, 1863, 1865


Монгол хэл дээр,

математик геометр аналитик геометр