Дэнсмаа М

Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн элементүүд Ред. Д.Түмэнбаяр - 2 дахь хэвл. - УБ МУИС-ийн хэвлэх 2005 - 279

ЭШФ Б 14803-14805, 16670-16672, БУУТ 16017-16043, 16216-16217


Монгол хэл дээр,

математик шугаман алгебр аналитик геометр сурах бичиг