Лхамсүрэн Ц., Намжилдорж С

Дээд математикийн дасгал бодлого Ред. С.Тогмид - УБ 1998 - 227

ЭШФ Б 12497-12501, БУУТ 12051-12065, 13017-13028, БС 17401-17405, 17548


Монгол хэл дээр,

аналитик геометр шугаман алгебр дифференциал ба интеграл тоолол шугаман програмчлал дээд математик