Дашдорж Ц., Ганбаатар А

Математикийн мэргэжлийн курс-1 Ред. А.Хашбаатар, Л.Хадхүү - 2 - УБ Урлах эрдэм 1998 он - 200

ЭШФ Б-11681-11685; БУУТ 10969-10971, 11267-11285, 11287-11291


Монгол хэл дээр,

математик алгебр анализ комбинаторик геометр