Лхамсүрэн Ц

Дээд математикийн язгуур үндэс Их дээд сургууль, коллежийн оюутан, залуу багш нарт зориулсан иж бүрэн сурах бичиг Б. 1 Хян. С. Тогмид - УБ 2000 - 352

ЭШФ Т 10977-10980, БУУТ 12006-12050, 12394-12408, 13964, 14842, 15371, 15394, 18189, 24296-24300, 28916-28920, 30586; ГНОФ 1611-1625, 3698-3700, 5201-5203, 6991-6995, БС 1136-1150, 4771-4772, 6306-6310, 11437-11442, 17431-17439, 17444

Их, дээд сургуульд үзэж буй "Математик-I", "Математик-II" нэртэй хичээлүүдийн сургалтын стандартад нийцсэн энэ ном нь аналитик геометр ба шулуун алгебр, нэг хувьсагчтай функцийн математик анализыг багтаасан бөгөөд гол томьёо, теоремуудын зохих хэмжээний баталгаа болон холбогдох жишээг агуулсан байна.


Монгол хэл дээр,

математик хавтгайн аналитик геометр шугаман алгебр математик анализ дээд математик