Наранцогт С

Бүрэн ойх өнцгөөр шугаман бус диэлектрик илтэс дээр туссан гэрлийн ойх ба нэвтрэх үзэгдэл - УБ ШУАХ 1993 - 7

ЭШФ Б-8462


Монгол хэл дээр,

физик оптик гэрэл диэлектрик