Оюунжаргал Ч

Баян айрагийн цул сульфидын ордын эрдэслэг бүрэлдэхүүний судалгаа Магистрын зэрэг горилсон нэг сэдэвт судалгааны ажил Удирд. Л.Жаргал Шүүмж. Б.Мөнхцэнгэл - УБ 2018 - 66 CD-тэй

ЭШФ Дип-6209


Монгол хэл дээр,

дэлхий судлал геологи ашигт малтмал эрдэс судлал