Батбаяр Н

Дарьгангын плато, геологийн тогтоц геоморфологийн судалгаа Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил Удирд. Б.Бат Шүүмж. Т.Оюунчимэг - УБ 2018 - 41 CD-тэй

ЭШФ Дип-6208


Монгол хэл дээр,

дэлхий судлал геологи геохими эрдэс судлал