Нямгэрэл Т., Бигэрмаа Р

Албан бичиг боловсруулалт, түүний найруулга Ред. Ц.Сүхбаатар - УБ Бит пресс 2005 - 200

ЭШФ Б 16341-16343, НХУУТ 33753-33769, 58867, 65696-65705, ГНОФ 9376-9385, ХЗС 9160-9170, БС 3421-3430


Монгол хэл дээр,

албан бичиг найруулга зүй албан бичгийн нэр томъёо хууль