Данзанчадав Г

Элсэн тархалтын цаг хугацаа ба орон зайн өөрчлөлт Их нууруудын хотгорын жишээн дээр: Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Удирд. Д.Даваадорж М.Уртнасан Шүүмж. С.Эрдэнэсүх - УБ 2018 - 59 CD-тэй

ЭШФ Дип- 6205


Монгол хэл дээр,

газарзүй зураг зүй физик газарзүй дэлхий судлал