Болд-Эрдэнэ Р

Тавантолгой ордын нүүрсний давхаргын метан хийн хэтийн төлөв Магистрын зэрэг горилсон нэг сэдэвт судалгааны ажил Удирд. Б.Эрдэнэцогт Шүүмж. Л.Жаргал - УБ 2018 - 49 CD-тэй

ЭШФ Дип-6213


Монгол хэл дээр,

дэлхий судлал ашигт малтмал геологи