Батболд П.

Эрдэс түүхий эд ашиглан хөрсний хүнд металлын бохирдлыг тогтворжуулах боломж: Магистрын ажил: Е 07120101 Э/ш-ний удирд. Ц.Соёл-эрдэнэ, Т.Энхдөл; Шүүмж. Д.Даваадорж.- - УБ., 2017.- - 55х.: CD-тэй.-

Дансны дугаар: ЭШФ Дип-6180


Монгол хэл дээр,

дэлхий судлал хөрс судлал хөрсний бохирдол хөрсөн дэх хүнд металл агаарын бохирдол