Текст томруулах:    
Амгалан Боржоогийн.

Арилжааны банкны засаглалыг үнэлэх нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: E340400 Удирд. Д-р Дэд проф. В.Данаасүрэн., Шүүмж.Д-р Проф.Д.Дуламсүрэн.- - УБ.: 2016.- - 55 х. CD

Дансны дугаар: ГФ-5647


Монгол хэл дээр,

магистрын ажил эдийн засаг компанийн засаглал арилжааны банк