Текст томруулах:    
Лхамролом Ц.

Классын алдаанд өртөмтгий байдлыг объект хандлагат зохиомжийн хэмжигдэхүүн ашиглан таамаглах нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е 524300 Удир: Д-р (Ph.D), Проф Н. Оюун-Эрдэнэ. - УБ.: 2015.- - 65 х.

Гадаад фонд: Дип-5214

магистрын дипломын ажил компьютерийн прогарм хангамж компьютер объект хандалгат програм