Түдэв Л

Бүтээлийн чуулган Б. 24: Ном, номын хүмүүс Ред. Х.Чилаажав Эмхт. Н.Цагаач - УБ Уриа 2002 - 436

ЭШФ Б 14718-14719, НХУУТ 30162-30164, 30945, БС 5326


Монгол хэл дээр,

99929-78-24-4

уран зохиол Монголын уран зохиол өгүүлэл нийтлэл ярилцлага