Сэргэлэн Б.

Төрийн аудитын чанарт хийсэн судалгаа /Монгол улсын төрийн аудитын жишээн дээр/.- Удир. (Д-р) Д.Баттуяа; Шүүмж. (Д-р) Д.Баттуяа. - УБ.: 2014.- - 63 хууд. хураангуй

Дип-4891

Англи хэл дээр,

магистрын дипломын ажил эдийн засаг аудит төрийн аудит