Электрон

Каталог

Сэргэлэн Б.

Төрийн аудитын чанарт хийсэн судалгаа /Монгол улсын төрийн аудитын жишээн дээр/.- Удир. (Д-р) Д.Баттуяа; Шүүмж. (Д-р) Д.Баттуяа. - УБ.: 2014.- - 63 хууд. хураангуй

Дип-4891

Англи хэл дээр,

магистрын дипломын ажил эдийн засаг аудит төрийн аудит
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1411
И-мейл: library@num.edu.mn