Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"социология труда"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Дикарева А.А.
  Кравченко А.И.
  Мирская М.И.
  Токарский Б.Л.
  Черкасов Г.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 6 бичлэг олдлоо.
|
Социология труда


Гаралтын мэдээ Орос Издательство Московского университета 1993
Шифр: 60.55/С-69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (6).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Удовлетворенность трудом: Мнение социолога

Зохиогч: Замфир К.


Гаралтын мэдээ Орос Издательство политической литературы 1983
Шифр: 60.55/З-26.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Социология труда и профсоюзы

Зохиогч: Черкасов Г.


Гаралтын мэдээ Орос Профиздат 1970
Шифр: 65.9/2/24/Ч-48.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Социология труда

Зохиогч: Дикарева А.А; Мирская М.И.


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1989
Шифр: 65.9(2)-6я73/Д-45.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Социально-экономические проблемы формирования рынка рабочей силы: Учебное пособие

Зохиогч: Токарский Б.Л.


Гаралтын мэдээ Орос 1993
Шифр: 60.55/Т-51.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).История зарубежной социологии труда

Зохиогч: Кравченко А.И.


Гаралтын мэдээ Орос Издательство Московского университета 1991
Шифр: 60.5/К-78.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).