Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"учебник"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Балдин Л.В
  Грибанич В.М
  Литвиненко Л.Т
  Маркова О.М
  Остроумов С. С.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хууль зүйн Сургууль
  НУУТ
  Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хэвлэгдсэн он
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 8822 бичлэг олдлоо.
|
Зоология беспозвоночных

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Государственное Учебно-Педагогическое Издательство. 1963
Шифр: 28.691/Н-33.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Биология

Зохиогч: Вилли К.


Гаралтын мэдээ Орос Мир 1964
Шифр: 28.0/В-45.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Биология

Зохиогч: Вилли К.


Гаралтын мэдээ Орос Мир 1968
Шифр: 28.0/В-45.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Зоология позвоночных

Зохиогч: Огнев С.И.

Дахин хэвлэлт: 4ss
Гаралтын мэдээ Орос Советская наука 1945
Шифр: 28.693.3/О-38.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Зоология позвоночных

Зохиогч: Наумов С.П.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Гаралтын мэдээ Орос Просвещение 1973
Шифр: 28.693/Н-34.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Зоология позвоночных

Зохиогч: Наумов С.П.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Просвещение 1965
Шифр: 28.693.3/Н-34.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Зоология позвоночных

Зохиогч: Наумов С.П.


Гаралтын мэдээ Орос Учпедгиз 1951
Шифр: 28.693.3/Н-34.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Ботаника

Зохиогч: Жуковский П.М.


Гаралтын мэдээ Орос Гос изд-во колхозной и совхозной лит-ры 1938
Шифр: 28.5/Ж-86.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Основы сравнительной анатомии беспозвоночных

Зохиогч: Беклемишев В.Н.


Гаралтын мэдээ Орос Советская наука 1944
Шифр: 28.691/Б-15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Курс ботаники

Дахин хэвлэлт: 4ss
Гаралтын мэдээ Орос Гос учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР 1940
Шифр: 28.5/К-93.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эмбриология животных. Ч-2. Частная эмбриология

Зохиогч: Шмидт Г.А.


Гаралтын мэдээ Орос Советская наука 1953
Шифр: 28.63/Ш-73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Систематика растений

Зохиогч: Комарницкий Н.А; Кудряшов Л.В; Уранов А.А.


Гаралтын мэдээ М Просвещение 1962
Шифр: 28.59 К-63.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Практический курс ботаники


Гаралтын мэдээ М Высшая школа 1960
Шифр: 28.5 П-69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Курс зоологии

Зохиогч: Абрикосов.Г.Г; Беккер.Э.Г; Левинсон.Л.Б; Матвеев.Б.С; Парамонов.А.А.

Цувралын зохиогч: Т.1 Беспозвоночные
Гаралтын мэдээ М Советская наука 1955
Шифр: 28.6 Б-29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Курс зоологии

Цувралын зохиогч: Т.1
Гаралтын мэдээ М Высшая школа 1961
Шифр: 28.6 К-93.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Основы сравнительной анатомии беспозвоночных

Зохиогч: Беклемишев В.Н.

Дахин хэвлэлт: 2-е издss
Гаралтын мэдээ М Советская наука 1952
Шифр: 28.691 Б-42.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Техническое черчение


Гаралтын мэдээ Орос Вища школа 1976
Шифр: 30.1/Т-38.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Большой практикум по зоологии беспозвоночных.Ч-1

Зохиогч: Иванов А.В; Полянский Ю.И; Стрелков А.А.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Советская наука 1958
Шифр: 28.691/И-20.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Зоология беспозвоночных

Зохиогч: Аверинцев С.В.


Гаралтын мэдээ Орос Советская наука 1952
Шифр: 28.691/А-19.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большой практикум по зоологии беспозвоночных

Цувралын зохиогч: Ч. 2
Гаралтын мэдээ М Советская наука 1946
Шифр: 28.691 Б-79.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).