Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"учебник"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Гандисүрэн Г.
  Захава Б.Е.
  Рыбалкина В.Е.
  Терлецкий Я.П.
  Уламбаяр П.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хууль зүйн Сургууль
  НУУТ
  Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 8816 бичлэг олдлоо.
|
Способ наименьших квадратов с основами теории вероятностей

Зохиогч: Чеботарев А.С.


Хэвлэлийн газар: Орос Издательство Геодезической Литературы 1958
Шифр: 26.11/Ч-34.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Флора средней полосы европейской части СССР

Зохиогч: Маевский П.Ф.

Дахин хэвлэлт: 8ss
Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Сельскохозяйственной литературы 1954
Шифр: 28.58/М-12.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Аэрофотогеодезия

Зохиогч: Дейнеко В.Ф.


Хэвлэлийн газар: Орос Издательство Геодезической Литературы 1957
Шифр: 26.12/Д-27.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Геодезия.Ч-2

Зохиогч: Чеботарев А.С.


Хэвлэлийн газар: Орос Геодезиздат 1949
Шифр: 26.1/Ч-34.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Основы ботаники с практикумом

Зохиогч: Хржановский В.Г.


Хэвлэлийн газар: Орос Высшая школа 1969
Шифр: 28.5/Х-92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ботаника

Зохиогч: Жуковский П.М.

Дахин хэвлэлт: 4ss
Хэвлэлийн газар: Орос Высшая школа 1964
Шифр: 28.5/Ж-86.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ботаника

Зохиогч: Хржановский В.Г; Краевский И.М; Пономаренко С.Ф.


Хэвлэлийн газар: Орос Высшая школа 1975
Шифр: 28.5/Х-92.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Фотография и аэрофотография

Зохиогч: Михайлов В.Я.


Хэвлэлийн газар: Орос Геодезиздат 1952
Шифр: 26.12/М-69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ботаника.Том 2. Систематика растений

Дахин хэвлэлт: 5ss
Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Учебно-Педагогическое Издательство. 1951
Шифр: 28.5/Б-86.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Фотограмметрия

Зохиогч: Кожевников Н.П; Крашенинников Г.Д; Каликов Н.П.


Хэвлэлийн газар: Орос Геодезиздат 1955
Шифр: 26.12/К-58.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Практический курс систематики растений

Зохиогч: Гордеева Т.Н; Круберг Ю.К; Письяукова В.В.


Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Учебно-Педагогическое Издательство. 1953
Шифр: 28.59/Г-68.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Фотограмметрия .Ч-2

Зохиогч: Кожевников Н.П; Заитов И.Р.


Хэвлэлийн газар: Орос Геодезиздат 1957
Шифр: 26.12/К-58.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Фотограмметрия

Зохиогч: Бобир Н.Я.


Хэвлэлийн газар: Орос Геодезиздат 1956
Шифр: 26.12/Б-72.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Картоведение

Зохиогч: Салищев К.А.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Орос Изд-во Московского Университета 1982
Шифр: 26.1/С-22.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Курс ботаники

Зохиогч: Жебрак А.Р.


Хэвлэлийн газар: Орос Государственное изд-во медицинской литературы 1959
Шифр: 28.5/Ж-44.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Зоология беспозвоночных

Зохиогч: Догель В.А.

Дахин хэвлэлт: 6ss
Хэвлэлийн газар: Орос Высшая школа 1975
Шифр: 28.691/Д-59.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Зоология беспозвоночных

Зохиогч: Догель В.А.

Дахин хэвлэлт: 7ss
Хэвлэлийн газар: М Высшая школа 1981
Шифр: 28.691 Д-59.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (41),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Составление и редактирование карт. Часть-1

Зохиогч: Салищев К.А.


Хэвлэлийн газар: Орос Изд-во геодезической и картографической литературы 1947
Шифр: 26.12/С-12.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (6).Зоология беспозвоночных

Зохиогч: Натали В.Ф.


Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Учебно-Педагогическое Издательство. 1951
Шифр: 28.691/Н-33.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Основы зоогеографии

Зохиогч: Лопатин И.К.


Хэвлэлийн газар: Орос Вышэйшая школа 1980
Шифр: 28.68/Л-77.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (11),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).