Нүүр   > Хайлтын утга:   pb:Высшая школа
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Кузнецов Н.С.
  Ливенцев Н.М.
  Петрова А.В.
  Соколов В.Е
  Якута К.И.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гадаад фонд
  НУУТ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 3627 бичлэг олдлоо.
|
Источниковедение истории КПСС

Зохиогч: Варшавчик М.А.


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1989
Шифр: 63.2я73/В-18.
Номын сан:
НУУТ (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).География история и культура Англии

Зохиогч: Кертман Л.Е.


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1979
Шифр: 63.3(0)/К-36.
Номын сан:
НУУТ (3).Хрестоматия по истории международных отношений: Вып 1. Европа и Америка


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1963
Шифр: 63.3/Х-91.
Номын сан:
НУУТ (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).История древнего востока

Зохиогч: Авдиев В.И.


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1970
Шифр: 63.3(0)3/А-18.
Номын сан:
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Историография античной истории


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1980
Шифр: 63.3(0)3/И-90.
Номын сан:
НУУТ (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).История древнего востока

Дахин хэвлэлт: 3ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 2001
Шифр: 63.3(0)3/И-90.
Номын сан:
НУУТ (8),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).История древнего Рима

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1981
Шифр: 63.3(0)3/И-90.
Номын сан:
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).История древнего Рима


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1971
Шифр: 63.3(0)3/И-90.
Номын сан:
НУУТ (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Хрестоматия по истории древнего востока


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1980
Шифр: 63.3(0)3/Х-91.
Номын сан:
НУУТ (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хрестоматия по истории древнего востока


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1980
Шифр: 63.3(0)3/Х-91.
Номын сан:
НУУТ (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).История древнего Рима

Дахин хэвлэлт: 4ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 2001
Шифр: 63.3(0)32/И-90.
Номын сан:
НУУТ (11),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).История древней греции

Дахин хэвлэлт: 3ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 2000
Шифр: 63.3(0)3/И-90.
Номын сан:
НУУТ (11),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).История средних веков: Том 1

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1977
Шифр: 63.3(0)4/И-90.
Номын сан:
НУУТ (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).История средних веков: Том 2

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1977
Шифр: 63.3(0)4/И-90.
Номын сан:
НУУТ (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).История крестовых походов в документах и материалах

Зохиогч: Заборов М.А.


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1977
Шифр: 63.3(0)4/З-12.
Номын сан:
НУУТ (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Практикум по истории СССР

Зохиогч: Пронштейн А.П; Задёра А.Г.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1969
Шифр: 63.3(2)4/П-81.
Номын сан:
НУУТ (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Новая история. Первый период

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1983
Шифр: 63.3(0)5/Н-76.
Номын сан:
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Новая история. Второй период

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1984
Шифр: 63.3(0)53/Н-72.
Номын сан:
НУУТ (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Новая история (Второй период)


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1976
Шифр: 63.3(0)53/Н-76.
Номын сан:
НУУТ (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Новая история (Первый период)


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1972
Шифр: 63.3(0)53/Н-76.
Номын сан:
НУУТ (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).